دستیار حفظ لاین

سیستم دستیار حفظ لاین به رانندگان کمک می کند تا به صورت سهوی از لاین خارج نشوندتفاوتی بین سیستم های بدون کمک فرمان (“هشدار خروج از لاین“) و سیستم های با کمک فرمان (“دستیار حفظ لاین فعال“) ایجاد شده است.


کارکرد

دستیار حفظ لاین  سیستم دستیار حفظ لاین به رانندگان کمک می کند تا به صورت سهوی از لاین خارج نشوند. تفاوتی بین سیستم های بدون کمک فرمان (“هشدار خروج از لاین“) و سیستم های با کمک فرمان (“دستیار حفظ لاین فعال“) ایجاد شده است. | کارلکس

سیستم های دستیار حفظ لاین از یک دوربین ویدئویی کوچک نصب شده در شیشه عقب به منظور تشخیص خطوط لاین جلوی خودرو و مقایسه آن ها با موقعیت خودرو در لاین استفاده می کنندسیستم، تفاوت ها را در تضاد بین سطح جاده ها و خطوط مسیر ارزیابی می کنداین سیستم در صورتی فعال خواهد شد که تشخیص دهد حداقل فاصله از خطوط رعایت نشده است.

انواع مختلف

هشدار خروج از لاین

اگر خطر خروج سهوی از لاین وجود داشته باشد، هشدار خروج از لاین یک آلارم از نوع تصویری، صوتی و یا سیگنال لمسی مانند لرزاندن فرمان اتومبیل ارائه می دهددر نتیجه راننده به دلیل دریافت هشدار انحراف از مسیر، زمان لازم برای انجام عکس العمل مناسب را خواهد داشتاگر راننده نشانگر چشمک زن را برای تغییر لاین یا پیچیدن به فرعی روشن کند، هشداری که به دلیل نزدیک شدن بحرانی به خطوط جاده باید داده می شد، دیگر نمی دهد.

دستیار حفظ لاین فعال

در وسایل نقلیه با فرمان، سیستم دستیار حفظ لاین برای نگه داشتن خودرو در مسیر، عمل تصحیح کننده هدایت را به صورت ملایم اما محسوس انجام می دهدراننده در هر زمانی می تواند سیستم را غیرفعال کرده و کنترل خودرو را در دست بگیرداگر راننده نشانگر چشمک زن را برای تغییر لاین یا پیچیدن به فرعی روشن کند، دخالتی که به دلیل نزدیک شدن بحرانی به خطوط جاده باید توسط سیستم اعمال می شد، دیگر اعمال نمی شود.

دستیار تغییر لاین

سیستم دستیار تغییر لاین مانند سیستم دستیار حفظ لاین است. این سیستم قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین است و در نتیجه خطر تصادف را کاهش می دهد. |‌ کارلکس

سیستم دستیار تغییر لاین مانند سیستم دستیار حفظ لاین استاین سیستم قادر به جلوگیری از موقعیت های خطرناک در حین تغییر لاین است و در نتیجه خطر تصادف را کاهش می دهد.

سیستم مبتنی بر دو سنسور راداری در قسمت انتهایی پشت اتومبیل است که به صورت پیوسته ناحیه قطری و کناری پشت اتومبیل را کنترل می کنداگر سیستم اتومبیل هایی را در نقطه کور یا درحال نزدیک شدن سریع از پشت تشخیص دهد، راننده را با یک علامت نوری مثلا در آینه بغل ها آگاه می سازداگر راننده ای نشانگر چشمک زن را برای تغییر لاین فعال کند، سیستم می تواند یک هشدار صوتی و یا لمسی برای جلب توجه راننده به خطر احتمالی ارائه می دهد.

منبع: کارلَکس carlax.ir