کنترل فاصله اتوماتیک

رانندگی در ترافیک سنگین و داشتن فاصله ایمن از وسیله نقلیه جلویی یک فرایند خسته کننده است که نیازمند تمرکز بالاست. کنترل فاصله اتوماتیک یک کمک راننده پیشرفته است که ….


کارکرد

کنترل فاصله اتوماتیک رانندگی در ترافیک سنگین و داشتن فاصله ایمن از وسیله نقلیه جلویی یک فرایند خسته کننده است که نیازمند تمرکز بالاست. کنترل فاصله اتوماتیک یک کمک راننده پیشرفته است که ….
رانندگی در ترافیک سنگین و داشتن فاصله ایمن از وسیله نقلیه جلویی یک فرایند خسته کننده است که نیازمند تمرکز بالاست. کنترل فاصله اتوماتیک، یک سیستم کمک راننده پیشرفته است که به صورت فعال به رانندگان کمک می کند تا فاصله تعریف شده ای را از ماشین جلویی داشته باشند. همچنین اغلب به کنترل کروز تطبیقی (ACC) – سیستمی ساخته شده برای ویژگیهای سیستم کنترل کروز- نیز نسبت داده می شود که برای تنظیم سرعت اتومبیل به صورت اتوماتیک در یک سرعت معین طراحی شده است.


سیستم های ترمز اضطراری

سیستم های ترمز اضطراری حتی پیچیده تر از کنترل فاصله اتوماتیک هستند. کارلکس carlax

سیستم های ترمز اضطراری حتی پیچیده تر از کنترل فاصله اتوماتیک هستند. این سیستم ها برای عدم برخورد قادر هستند فاصله بحرانی به اتومبیلهای در حال حرکت یا ثابت جلویی و افراد پیاده را تشخیص دهند و سیستم ترمز را برای ترمز گرفتن اضطراری آماده کنند. در این صورت کل قدرت ترمزگیری، سریعا مورد استفاده قرار می گیرد. به محض اینکه راننده پدال ترمز را فشار دهد، سیستم، کمک ترمز را به منظور نگه داشتن وسیله نقلیه قبل از رسیدن به مانع با تمام قدرت ارائه می دهد.

از طرف دیگر، اگر راننده هیچ واکنشی نشان ندهد و سیستم ترمز اضطراری برخورد را اجتناب ناپذیر تشخیص دهد، در این صورت کل سیستم ترمز را برای کاهش تاثیرات تصادف به کمترین مقدار به کار می اندازد. سیستم ترمز اضطراری برای کاربردهای شهری و برای عمل کردن تا حداکثر سرعت 30km/h طراحی شده است. در این بازه سرعتی معمولا از برخوردها و تصادفات با به کارگیری ترمزگیری کامل اتوماتیک جلوگیری می شود. سایر سیستم ها به رانندگان در همه سرعت ها و در روز و شب کمک ارائه می دهند.


کارکرد کنترل فاصله اتوماتیک

راننده سرعت و فاصله دلخواه برای قرارگرفتن از اتومبیل جلویی را وارد می کند. این امر می تواند در چندین مرحله به منظور تناسب با شرایط رانندگی و استایل رانندگی شخصی تنظیم شود.
سیستم کنترل فاصله اتوماتیک از یک سنسور برای تشخیص اتومبیل جلویی و محاسبه فاصله، جهت و سرعت نسبی در محدوده سیستم استفاده می کند. همچنین سیستم، مسیر راننده میزبان را محاسبه می کند و می تواند تعیین کند که آیا اتومبیل های جلویی با کنترل فاصله اتوماتیک در ارتباطند یا نه.
در جاده، سیستم کنترل اتوماتیک فاصله، در سرعت تعیین شده توسط راننده می ماند یا می تواند سرعت را با توجه به تغییرات شرایط ترافیک، با کند شدن، ترمز گرفتن و شتاب گرفتن به صورت اتوماتیک تطبیق دهد. نسخه بایست و برو (Stop & go) همچنین می تواند به صورت اتوماتیک اتومبیل را نگه دارد و سپس با دستورات راننده دوباره به راه بیفتد.

منبع: کارلَکس