کنترل دینامیک خودرو

عبارت “ کنترل دینامیک خودرو، کنترل پایداری الکترونیک” یا “برنامه پایداری الکترونیک” به سیستم های کمکراننده برمی گردد که با انجام ترمز هدفمند در هر کدام از چرخ ها و دخالت در سیستم کنترل موتور مانع لغزش می شوند.


سیستم های پایداری الکترونیک سیستم های پایداری الکترونیک / ESP®

در سال 1995، برای اولین بار سیستم کنترل دینامیک های خودرو به صورت استاندارد نصب شداین سیستم به شکل برنامه پایداری الکترونیک (ESP®) در کوپه کلاس S مرسدس به کارگرفته شداصطلاح ESP®  یک علامت تجاری Daimler AG است، به همین دلیل است که امروزه بسیاری از نام های دیگر نیز استفاده می شودعباراتی مانند DSC (کنترل پایداری دینامیکیا ESC (کنترل پایداری الکترونیکاز عبارات مورد استفاده دیگر هستند.


کارکرد

مانورهای ناگهانی در حین رانندگی مانند گرداندن سریع فرمان، تغییرات ناگهانی لاین یا انحراف به سمت موانع و جاده های مرطوب، کثیف و لیز می توانند باعث ناپایداری و لغزش اتومبیل شوندسیستم ESP® می تواند در حدی که به صورت فیزیکی ممکن است با انجام دخالت هدفمند در ترمزها و سیستم کنترل موتور مانع لغزش شود.

با استفاده از سنسورها، برنامه پایداری الکترونیک به صورت دائم در حال مقایسه ورودی فرمان از طرف راننده نسبت به جهت حقیقی اتومبیل در مسیر استاگر سیستم موقعیتی را شناسایی کند که مقادیر متفاوت باشند، ESP® به محض وارد شدن خودرو به حالت ناپایداری وارد عمل می شود.

تمایل به چرخش کم

اگر ESP® تشخیص دهد که اتومبیل در پیچ تمایل به چرخش کم دارد –یعنی به رغم چرخش چرخ ها، محور جلو به حرکت مستقیم ادامه می دهد– سیستم قدرت موتور را محدود می کند و ترمز را چرخ های عقب در لبه داخلی منحنی برای پایدار کردن خودرو اعمال می کند.

تمایل به چرخش زیاد

اگر مشکل تمایل به چرخش زیاد وجود داشته باشد –یعنی عقب خودرو به سمت بیرون منحرف شود– ESP® گشتاور موتور را کاهش می دهد و ترمز را به چرخ های جلو در لبه بیرونی منحنی اعمال می کنداین امر باعث گشتاور مخالف می شود که با تمایل به چرخش زیاد مقابله کرده و خودرو را پایدار می کند.


ایمنی

لغزش یکی از اصلی ترین عوامل تصادف جاده ای استسیستم ESP® قادر است تا خطر لغزش را در مراحل اولیه تشخیص داده و خودرو را در حدی که از لحاظ فیزیکی ممکن است پایدار کندبر اساس تخمین ها، ESP® تقریبا در 64 درصد اتومبیل ها در دنیا نصب شده است.

تحقیقات بین المللی بسیاری توسط شرکت های سازنده اتومبیل معروف و نهادهای مربوط به ایمنی انجام شده است و افزایش ایمنی و موثر بودن ESP® را نشان داده استتا 80 درصد کل تصادفات ناشی از لغزش به دلیل کنترل پایداری الکترونیک جلوگیری شده استفقط در اروپا، میزان مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات جاده ای در هر سال می تواند به ترتیب 4000 و 100000 با نصب ESP® در همه خودروها کاهش داشته باشد.


عکس های نحوه عملکرد

کنترل دینامیک خودرو | رادار آپشن | کارلکس | carlax.ir کنترل دینامیک خودرو | رادار آپشن | کارلکس | carlax.ir | کارلکس | carlax.ir کنترل دینامیک خودرو | رادار آپشن | کارلکس | carlax.ir

منبع: کارلَکس carlax.ir