کمک پارکینگ (کمک پارک)

کمک پارکینگ ها (کمک پارک) سیستم های پیشرفته دستیار راننده هستند که برای راحت تر پارک کردن طراحی شده انداین سیستم ها ناحیه ای در حدود 20 الی 25 سانتیمتر از جلو و عقب ماشین را تحت کنترل دارند و راننده را از وجود همه موانع آگاه می کنند.


کارکرد (کمک پارک)

سیستم های کمک پارکینگ به محض اینکه راننده از دنده عقب استفاده کند فعال می شونداگر با یک سیستم ایمنی جلوعقبی اضافی همراه شوند، سیستم، با رسیدن سرعت به کمتر از یک مقدار تعریف شده فعال می شود.

کمک پارکینگ (کمک پارک)

سیستم های کمک پارکینگ از سنسورهای اولتراسونیک که در جلو وعقب ماشین قرار گرفته اند برای کنترل مستقیم ناحیه ی جلو و پشت خودرو استفاده می کنندبرای این کار، سنسورها سیگنال های اولتراسونیک را منتشر می کنند و سیگنال بازگشتی از آن ها را دریافت می کنندسیستم، فاصله از موانع را بر مبنای اختلاف زمانی دریافت و فرستادن سیگنال محاسبه می کنداین امر باعث می شود تا سیستم های کمک پارکینگ موانع را در زمان قابل قبولی تشخیص دهندوابسته به شرکت و نوع سیستم، راننده از میزان فاصله با یک سیگنال صوتی یا ترکیبی از سیگنال های صوتی و تصویری مطلع می شود.

نوع صرفا صوتی این سیستم ها فاصله از مانع را با انتشار هشدار در فواصل زمانی کوتاهتر تا وقتی که تبدیل به صدایی پیوسته شود مشخص می کندسیستم های ترکیبی صوتی و تصویری با نشان دادن نزدیکی به یک مانع با نمایشگرهای LED یا گرافیکی بر روی مانیتور اطلاعات کار می کنند و علاوه بر آن در صورت وجود فاصله بسیار کم هشدار صوتی می دهند.

سیستم های اولیه

سیستم های اولیه فقط دارای سه یا چهار سنسور در قسمت انتهایی پشت خودرو هستندنسخه های پیشرفته تر از 12 سنسور که شش تا در قسمت جلویی و شش تا در قسمت عقبی است استفاده می کنند.

سیستم های کمک پارکینگ پیچیده از سنسورهایی در کناره های قسمت جلویی خودرو برای اندازه گیری فضای پارکینگ بهره می برندبه این صورت که طول و عمق فضای پارکینگ را اندازه می گیرندهمچنین، سیستم بهترین راه برای پارک کردن را محاسبه کرده و آن را به راننده در سیستم مانیتور اطلاعات نشان می دهد.

سیستم های دوربین پشتی

پارک کردن با سیستم های دوربین پشتی که با سیستم های کمک پارکینگ معمولی ترکیب می شوند راحت تر می شود و حتی در حال محبوب تر شدن بیشتر نیز استناحیه پشت اتومبیل در تصویر دوربین بر روی نمایشگر رادیو یا سیستم ناوبری ظاهر می شودنمایشگر هر چیز موجود حقیقی در راه را به راننده نشان می دهدفاصله محاسبه شده با سنسورهای اولتراسونیک در تصویر دوربین ها به طور مثال به صورت شکل میله ی رنگی قرار داده می شودبنابراین راننده تمامی اطلاعات مورد نیاز را با یک نگاه سریع در اختیار دارد.

اجزای سیستم کمک پارکینگ

سیستم کمک پارکینگ از اجزای زیر ساخته شده است:

سنسورهای اولتراسونیک

واحدکنترل

المان هشدار


ایمنی و حفظ ارزش

استفاده از سیستم کمک پارکینگ می تواند مانع مزاحمت و تعمیرات گران مربوط به خراشیدگی حین پارک کردن شوداین به این معنی است که این سیستم ها خرج خود را در اولین باری که از آسیب دیدن به ماشین جلوگیری می کنند در می آورند.

منبع: کارلَکس carlax.ir