سیستم دستیار پارکینگ

سیستم های فعال پارکینگ با نام سیستم های دستیار پارکینگ نیز شناخته می شوندآن ها شکل پیچیده سیستم کمک پارکینگ هستند و کارهای لازم برای پارک کردن را در هر دو حالت کاملا اتوماتیک و نیمه اتوماتیک انجام می دهند.


کارکرد

یک تفاوت بین سیستم های کمک پارکینگ کاملا اتوماتیک و نیمه اتوماتیک وجود دارد.

سیستم دستیار پارکینگ نیمه اتوماتیک

سیستم دستیار پارکینگ  سیستم های فعال پارکینگ با نام سیستم های دستیار پارکینگ نیز شناخته می شوند. آن ها شکل پیچیده سیستم کمک پارکینگ هستند و کارهای لازم برای پارک کردن را در هر دو حالت کاملا اتوماتیک و نیمه اتوماتیک انجام می دهند. | کارلکس

یک سنسور ویژه در کنار سپر جلو، کناره های جاده را با عبور اتومبیل از آنجا اسکن می کندسیستم دستیار پارکینگ در صورتی که فضای پارکینگ موازی یا عمودی مناسبی را تشخیص دهد، راننده را مطلع می کندزمانی که فعال شد، سیستم بهترین راه برای نزدیک شدن به محل خالی را که شامل مانور مورد نیاز فرمان و تعدادی حرکت است را محاسبه می کنددر حالی که سیستم دستیار پارکینگ، خودرو را به فضای پارکینگ هدایت می کند، راننده صرفا مسئول کنترل سرعت استبه عبارتی دیگر، راننده فرایند پارک کردن را با شتاب دادن و ترمز گرفتن دقیق کنترل می کندسیستم دستیار پارکینگ تمامی کارهای کنترل را به کمک فرمان انجام می دهدراننده قادر است تا این مانور را در زمان دلخواه قطع کند.

سیستم کمک پارکینگ نیمه اتوماتیک همچنین در هنگام خارج شدن از فضای پارکینگ کمک لازم را با هدایت اتومبیل به موقعیت ابتدایی صحیح ارائه می دهد، به نحوی که راننده به صورت ایمن و سریع بتواند خارج شود.

سیستم دستیار پارکینگ اتوماتیک

علاوه بر هدایت اتومبیل، سیستم های کمک پارکینگ اتوماتیک کنترل سرعت را نیز بر عهده دارند (شتاب و ترمز). به عبارت دیگر سیستم به صورت کاملا اتوماتیک، ورود و خروج اتومبیل را به فضای پارکینگ مشخص شده ای راهنمایی می کندبا سیستم های پیشرفته جزئی، راننده می تواند تصمیم بگیرد که در هنگام پارک کردن داخل اتومبیل باشد یا بیرون آن.


حفظ ارزش

استفاده از سیستم کمک پارکینگ می تواند مانع مزاحمت و تعمیرات گران مربوط به خراشیدگی حین پارک کردن شود.

منبع: کارلَکس carlax.ir